north net connect får order på Wifi-nät till Edström Logistics i Kungsängen, Stockholm

north net connect levererar professionellt WiFi-nät till Edström Logistics nybyggda kylanläggning i Kungsängen, Stockholm. Miljön i kylrummet är krävande med låga temperaturer och kommer att levereras med AP som är IP66 klassade och tål tuffa miljöer.

”Den här affären kräver professionell WiFi utrustning, eftersom miljön i en kylanläggning är krävande - vilket north net connect kan leverera. Våra lokala nät klarar allt från vanliga kontorsmiljöer till de mest krävande industriella miljöerna och ger dessutom garanterad täckning med driftsäkerhet” säger Edward Rassmus, Försäljningschef på north net connect AB.

Edström Logistics är tredjepartslogistiker (3PL) med egna lager i Malmö och Stockholm och med totalt ca 30 000 m2 varmlager (skyddsklass 3). Edström Logistics tar hand om kundens hela logistikkedja och erbjuder lagring, hantering och distribution, med stor flexibilitet för kundens unika önskemål.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rikard Slunga, VD north net connect AB, +46 735 272 486, rikard.slunga@nor.net

Edward Rassmus, Försäljningschef north net connect AB,

+46 73 172 30 08, edward.rassmus@nor.net

Om north net connect

North net connect marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

North net connects aktie (NORNET B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

north net connect får order på mobil inomhustäckning och Wifi-nät till Terazzospecialisten i Stockholm

north net connect får ny order omfattande mobiltäckning för samtliga operatörer i nyrenoverad källarlokal på Åsögatan, Södermalm. Affären har gjorts i samarbete med en återförsäljare (Gullikssons El) som äger entreprenaden gentemot kund och har upphandlat mobiltäckning och professionell Wifi med hög kapacitet i utmanande miljöer. 

”Vi har länge samarbetet med Gullikssons El i olika projekt och det är kul att fortsätta samarbetet på detta sätt. Gullikssons sköter installationen, och vi levererar systemet, driftsätter och supporterar.” säger Edward Rassmus, Försäljningschef vid north net connect AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rikard Slunga, VD north net connect AB, +46 735 272 486, rikard.slunga@nor.net

Edward Rassmus, Försäljningschef north net connect AB,

+46 73 172 30 08, edward.rassmus@nor.net

Om north net connect

North net connect marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

North net connects aktie (NORNET B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Delårsrapport för north net connect AB januari-september 2017 Viktiga nyrekryteringar och ökat fokus på affärer och försäljningskanaler

Tredje kvartalet 2017

• Viktiga nyrekryteringar av Försäljningschef och fast anställd CFO

• Ökat fokus på våra affärer och försäljningskanaler

• Bolaget börsintroducerat på First North i mitten av juli

• Fortsatt stort intresse för bolagets produkter och tjänster.

• Framgångsrik leverans av flera projekt under kvartalet

• Nettoomsättningen för koncernen var under kvartalet 1,1 Mkr att jämföra med motsvarande kvartal 2016 0,7 Mkr

• Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till –4,6 Mkr (-2,3)

• Resultatet efter skatt uppgick till -5,8 Mkr (-3,0) 9 månader 2017

• Nettoomsättning uppgick till 7,3 Mkr

• Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till -12,2 Mkr

• Resultat efter skatt uppgick till -16,3 Mkr Efter kvartalets utgång

• Bolaget tillförs drygt 7 Mkr i riktad emission den 7 november 2017

• En order från Norrvatten/Käppalaverken på ca 0,4 Mkr har erhållits avseende nya anläggningar och utökningar

 

9 månader 2017

• Nettoomsättning uppgick till 7,3 Mkr

• Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till -12,2 Mkr

• Resultat efter skatt uppgick till -16,3 Mkr

 

Efter kvartalets utgång

• Bolaget tillförs drygt 7 Mkr i riktad emission den 7 november 2017

• En order från Norrvatten/Käppalaverken på ca 0,4 Mkr har erhållits avseende nya anläggningar och utökningar.

 

Läs rapporten i sin helhet här

 

North net connect marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm. G&W Fondkommission är Bolagets Certified Adviser vid Nasdaq First North.

north net connect får order för nya anläggningar vid Norrvatten/Käppalaförbundet

Norrvatten/Käppalaförbundet expanderar sina anläggningar i Stockholmsregionen och ger north net connect en ny order omfattande mobiltäckning i två nya anläggningar, samt utökningar i Käppalaverket. Projektets ordervärde beräknas till ca 400 kSEK och kommer att slutföras under Q4 2017.

”Det är glädjande att vi på north net connect får nya order avseende leverans av lokala mobilnät till Norrvatten/Käppalaförbundet, som kontinuerligt genomför utökningar av sin verksamhet i linje med tillväxten i Stockholmsregionen.” säger Rikard Slunga, VD vid north net connect AB.

Norrvatten/Käppalaförbundet är ett kommunalförbund som består av elva medlemskommuner i norra Stockholmsområdet och producerar och distribuerar dricksvatten av hög kvalitet till fler än 600 000 människor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rikard Slunga, VD north net connect AB, +46 735 272 486, rikard.slunga@nor.net

Edward Rassmus, Försäljningschef north net connect AB, +46 73 172 30 08, edward.rassmus@nor.net

Om north net connect

North net connect marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

North net connects aktie (NORNET B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Denna information är sådan information som north net connect AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 november 2017 klockan 08:30 (CET).

north net connect AB tillförs drygt 7 Mkr i riktad emission

Styrelsen i north net connect AB (publ) har idag beslutat att, i enlighet med bemyndigande från årsstämman den 20 mars 2017, genomföra en emission av Units, dvs aktier samt teckningsoptioner. Emissionen görs utan företräde för befintliga aktieägare, och omfattar cirka 7,1 MSEK.

Emissionen omfattar 2 061 900 Units och görs på villkor om 3,45 SEK per Unit. Varje Unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption. Teckningskursen motsvarar cirka 10 % rabatt på genomsnittskursen för aktien under 20 dagar närmast föregående dagen för emissionsbeslutet. Teckningsoptionerna, som biläggs utan vederlag, har motsvarande villkor som de listade optionerna av serie TO1 B (två teckningsoptioner ger rätt att teckna ytterligare en B- aktie under utnyttjandeperioden 1 – 31 december 2018 för 11 kr per aktie).

Tilldelning i denna emission har i huvudsak skett till institutionella/strategiska investerare, där den största posten om 3,45 MSEK tecknats av LMK Forward AB och resterande är spritt på ett drygt tiotal investerare.

Emissionen genomförs mot bakgrund av det kapitalbehov Bolaget fortsatt har för att skala upp framför allt försäljningsorganisationen inför det försäljningsmässiga genombrott Bolaget har som målsättning. Detta kapitalbehov fanns med som en del i planen i samband med IPO-emissionen men blev då inte tillgodosett.

Rikard Slunga, VD north net connect kommenterar:

”Vi har för närvarande en strid ström med förfrågningar på våra kommersiella trådlösa nätverkslösningar och ser behov att snabbare skala upp vår organisation för att kunna möta dessa kunders önskemål. Samtidigt ska man vara medveten om att det tar tid för ett genomslag och vi måste ha resurser för att kunna driva Bolaget framåt tills dess de kommande ordrar vi siktar mot realiseras.”

De nya aktierna berättigar till utdelning från första avstämningsdatum för utdelning efter det att emissionen registrerats i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Efter genomförd emission kommer det totala antalet utestående B-aktier att vara 7 789 946 st. Emissionen av aktier innebär en ökning av aktiekapitalet med 206 190 SEK till 1 147 194,6 SEK.

I det fall de i denna emission utgivna teckningsoptionerna tecknas fullt ut ökas aktiekapitalet med ytterligare 103 095 SEK.

Den riktade emissionen innebär en utspädning om 18,0 % vad avser aktierna och 8,2 % vad avser nu emitterade teckningsoptioner, i det fall dessa leder till teckning av aktier full ut. Motsvarande utspädning vad avser rösterna är 4,6 % respektive 2,2 %.

Smärre avvikelser från ovanstående kan komma att ske i samband med registreringen hos Bolagsverket.

G&W Fondkommission har agerat som bolagets finansiella rådgivare vid denna transaktion.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Rikard Slunga, VD north net connect AB,

+46 735 272 486, rikard.slunga@nor.net

Om north net connect

North net connect marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

North net connects aktie (NORNET B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Denna information är sådan information som north net connect AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2017 klockan 08:30 (CET).

Thomas Plate blir ny CFO för north net connect då vår hittillsvarande CFO, Joakim Widström, har valt att återgå till banksektorn.

Thomas Plate har mer än 20 års erfarenhet från olika roller som Buiness Controller och CFO inom Telecom och IT bolag, bland annat Telenor, TDC och Assidomän. Thomas Plate tillträder sin tjänst som CFO den 17 oktober 2017.

“Jag är glad att vi har lyckats rekrytera Thomas Plate som har en bred och djup erfarenhet som CFO och Business Controller och han kommer att ha en viktig funktion inom bolaget med att säkerställa verksamhetstyrningen och den finansiella planeringen” säger Rikard Slunga, VD vid north net connect.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rikard Slunga, VD north net connect AB,

+46 735 272 486, rikard.slunga@nor.net

Om north net connect

North net connect marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

North net connects aktie (NORNET B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Denna information är sådan information som north net connect AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 oktober 2017 klockan 08:30 (CET).

north net connect får ny utökningsorder från Norrvatten/Käppalaförbundet

Norrvatten/Käppalaförbundet ger north net connect en utökningsorder omfattande single mode fiber med högre kapacitet och utökad täckning i deras anläggning. Projektets ordervärdet är ca 150 kSEK och kommer att slutföras i Q4 2017.

”Det är roligt att vi på north net connect får utökningsorder och det visar att Norrvatten/Käppalaförbundet är nöjda med våra produkter och tjänster som vi levererar.” säger Rikard Slunga, VD vid north net connect AB.

Norrvatten/Käppalaförbundet är ett kommunalförbund som består av elva medlemskommuner i norra Stockholmsområdet och producerar och distribuerar dricksvatten av hög kvalitet till fler än 600 000 människor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rikard Slunga, VD north net connect AB, +46 735 272 486, rikard.slunga@nor.net

Edward Rassmus, Försäljningschef north net connect AB,

+46 73 172 30 08, edward.rassmus@nor.net

Om north net connect

North net connect marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

North net connects aktie (NORNET B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Denna information är sådan information som north net connect AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2017 klockan 08:30 (CET)

north net connect har levererat det första lokala mobilnätet till LRF

north net connect har ett samarbete med LRF om att erbjuda lantbrukare egna lokala mobilnät och har nu levererat och överlämnat det första lokala mobilnätet till lantbruket Bjelkesta gård. Projektet är ett referensprojekt med ett ordervärde på kSEK 50 exklusive installation.

Det lokala mobilnätet ger Bjelkesta gård garanterad mobiltäckning och bästa datakommunikation med WiFi inom hela gården och dess anläggningar. Tidigare hade Bjelkesta gård problem med dålig eller ingen mobiltäckning samt endast tillgång till internet inom begränsade områden på gården. Med det nya lokala mobilnätet har man löst ovanstående problem. Idag kan arbetet på gården ske effektivare och det lokala mobilnätet i kombination med professionellt WiFi möjliggör användningen av nya funktioner som övervakning, video, med mera. north net connect har levererat systemet nyckelfärdigt och sköter drift och support.

“Det är oerhört spännande att få leverera ett lokalt mobilnät som ger garanterad täckning och bästa trådlösa datauppkoppling till svenska lantbruk. Ett eget lokalt mobilnät löser problemet med dålig mobiltäckning och lantbrukaren kan nu själv bestämma vilka områden av gården och omgivningarna som skall ha bra täckning. Det har man inte kunnat göra tidigare. När en gård har fått bra täckning så kan även andra effektiva hjälpmedel börja användas som till exempel övervakning, larm och andra IT funktioner som förenklar och effektiviserar lantbruket.” säger Rikard Slunga, VD vid north net connect.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rikard Slunga, VD north net connect AB, +46 735 272 486, rikard.slunga@nor.net

Om north net connect

North net connect marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

North net connects aktie (NORNET B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Denna information är sådan information som north net connect AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september 2017 klockan 08:30 (CET).

North net connect utser CFO

North net connect har utsett Joakim Widström till CFO i koncernen. Joakim har en bakgrund från
telekom- och banksektorn och kommer närmast från egen konsultverksamhet. Joakim Widström
tillträder befattningen den 22 augusti 2017.

Bolagets tidigare CFO, Lars Solin, står till bolagets förfogande under en övergångsperiod.
Bolagets VD Rikard Slunga säger i en kommentar ”Vi är glada att vi kunnat rekrytera Joakim
Widström till bolaget och vårt team av kompetenta medarbetare. Joakim kommer med sin
bakgrund från telekom och finanssektorn förstärka vår ledningsgrupp och bolagets
verksamhetsstyrning. Samtidigt vill vi tacka Lars Solin för det arbete som utförts i samband med
nyemissionen och notering av bolagets aktie på Nasdaq First North.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rikard Slunga, VD north net connect, +46 73 173 30 02,
rikard.slunga@nor.net
Joakim Widström, CFO north net connect, +46 707 158 999, joakim.widstrom@nor.net

Om north net connect
North net connect marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt,
mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av
kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och
ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och
support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser
främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden
eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.
G&W Fondkommission är Bolagets Certified Adviser vid Nasdaq First North.

 

north net connect erhåller utökningsorder av Norrvatten/Käppalaförbundet

Norrvatten/Käppalaförbundet ger north net connect en utökningsorder omfattande WiFi nät samt integration av nya IT-funktioner med tarifflex plattformen.

”Jag är glad att Norrvatten är nöjda med våra produkter av lokala nät och IT integration som vi har levererat och att vi nu får fortsatt förtroende att vidareutveckla det lokala nätet med utökad täckning och integrera nya IT-funktioner med vår unika tarifflex plattform, bland annat med möjlighet att följa besökare i anläggningen.” säger Rikard Slunga, VD vid north net connect.

Norrvatten/Käppalaförbundet är ett kommunalförbund som består av elva medlemskommuner i norra Stockholmsområdet och producerar och distribuerar dricksvatten av hög kvalitet till mer är 600 000 människor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rikard Slunga, VD north net connect AB, +46 735 272 486, rikard.slunga@nor.net

Om north net connect

north net connect marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

G&W Fondkommision är Bolagets Certified Adviser vid Nasdaq First North.

Denna information är sådan information som north net connect AB (publ) är skyldigt att offentligöra enligt EU:s marknadsmissbrukförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti klockan 09:15 (CET).

North net connect noteras på First North den 14 juli 2017

Bolagets ansökan om notering på Nasdaq First North har nu godkänts och första handelsdag för aktien (serie B) och teckningsoption kommer att bli i morgon, den 14 juli 2017. North net connect genomförde i maj/juni en nyemission som tillförde ca 180 nya aktieägare till Bolaget.

Bolagets VD, Rikard Slunga säger i en kommentar att ”Vi är glada att bolaget har genomfört detta viktiga steg i sin utveckling. Genom noteringen kommer bolaget att få tillgång till en bredare kapitalmarknad samt uppnå en mer publik exponering.”

G&W Fondkommission är utsedd som Certified Adviser inför den förestående listningen vid Nasdaq First North. Advokatfirman Delphi har bistått med legal Due Diligence inför transaktionen och Mangold Fondkommission kommer att agera som likviditetsgarant för aktien.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rikard Slunga, VD north net connect AB, +46 735 272 486, rikard.slunga@nor.net

G&W Fondkommission, Telefon: 08-503 000 50,  www.gwkapital.se.

Om north net connect

North net connect marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm. North net connect står inför listning på First North, Stockholm. North net connects certifierade rådgivare inför listning är G&W Fondkommission.

North net connect och Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, ingår samarbetsavtal för lokala mobilnät

North net connect har inlett ett samarbete med LRF om att erbjuda lantbrukare egna lokala mobilnät anpassade till deras verksamhet, med garanterad täckning och som underlättar automatisering vilket ger en effektivare verksamhet.

Samarbetet inleds med ett antal installationer som anpassas efter de speciella krav som finns på ett jordbruk som dels omfattar att säkerställa bra mobiltelefoni täckning samt att koppla upp olika process och övervakningssystem som t.ex. larm, traktorer, torkanläggningar, gps tjänster.

“Jag är mycket glad att få inleda samarbete med LRF och erbjuda våra produkter för lokala mobilnät till de svenska lantbruken. De lokala näten skapar helt nya möjligheter för lantbrukare att få både garanterad mobiltäckning och att nyttja den trådlösa kommunikationen för olika IT-system och tjänster som larm, övervakning och positionering.” säger Rikard Slunga, VD vid north net connect.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rikard Slunga, VD north net connect AB, +46 735 272 486, rikard.slunga@nor.net

Om north net connect

North net connect marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm. North net connect är på väg att listas på First North i Stockholm. North net connects certifierade rådgivare är Günther & Wikberg Corporate Finance. www.northnetconnect.se

North net connects listning försenad

North net connects publika emission i maj/juni fulltecknades och attraherade totalt ca 180 nya aktieägare till Bolaget. Bolaget planerar en listning på Nasdaq First North och återkommer inom kort med datum för första listningsdag.

Listningen var preliminärt planerad till den 26 juni 2017 men kommer att bli försenad mot bakgrund av Nasdaqs hantering av Bolagets ansökan om listning pågår, samtidigt som sena inbetalningar från tecknare gör det omöjligt att hinna med registrering för att säkerställa att alla nya aktieägare ska hinna få leverans av sina aktier och teckningsoptioner till sina respektive depåer innan den 26 juni.

Registreringen av emissionen förutses bli klar i mitten av nästa vecka och Bolaget avser i samband med det att återkomma med ett nytt datum för första listningsdag.

G&W Fondkommission är utsedd som Certified Adviser inför den förestående listningen vid Nasdaq First North. Advokatfirman Delphi har bistått med legal Due Diligence inför transaktionen. Mangold kommer att agera som likviditetsgarant vid listningen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rikard Slunga, VD north net connect AB, +46 735 272 486, rikard.slunga@nor.net

G&W Fondkommission, Telefon: 08-503 000 50,  www.gwkapital.se.

Om north net connect

North net connect erbjuder kunder lokala trådlösa nät, anpassade abonnemang och tjänster för att bäst utnyttja de lokala näten både inom- och utomhus. Bolagets nät och tjänster nyttjas av bl a krävande industriella kunder, flerbostadshus, kontor, hotell och köpcentra med det gemensamt att pålitlig anpassad trådlös kommunikation med garanterad täckning är mycket viktigt för verksamheten.

Listningsemissionen i north net connect AB (publ) fulltecknad inför planerad listning vid Nasdaq First North Stockholm

Styrelsen i north net connect har efter teckningstidens utgång i juni 2017 beslutat om tilldelning i nyemissionen som innebär ianspråktagande av det fulla nyemissionsbeloppet om ca 24 Mkr. Totalt emitteras därmed ca 2 857 143 B-aktier och lika många vederlagsfria teckningsoptioner, vilka utges utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen uppgår till 8,40 kr per aktie.

Spridningsemissionen riktades till svenska investerare och utfallet, vilken tecknades till 100 % inklusive tilldelning till garantikonsortiet om ca 7,7 Mkr, innebär att north net connect kan genomföra planen med framför allt utökade satsningar i försäljning och utveckling.

”Vi hälsar de ca 170 nya aktieägarna välkomna och är mycket nöjda med att flera investerare ser en stor potential i bolaget. North net connect har haft en stark tillväxt under första kvartalet 2017 och ser fram emot kommande expansion med tillförsikt. Listningsprocessen på Nasdaq First North fortsätter med sikte på första listningsdag den 26 juni 2017 av bolagets B-aktie och emitterade teckningsoptioner”, säger Rikard Slunga, VD north net connect.

Antalet aktier uppgår efter nyemissionen till ca 9 048 143 och Bolaget tillförs ca 24 Mkr före emissionskostnader. Smärre avvikelser från ovanstående kan komma att ske innan emissionen slutgiltigt registrerats. Då även vissa kvittningar av utestående lån samt ersättning till Garantikonsortium och delar av arvode till rådgivare kommer att ske i units, till samma villkor som emissionen, kommer detta innebära att ytterligare aktier tillkommer utöver antalet aktier enligt ovan. Bolaget kommer att tillkännage nytt totalt antal aktier så snart ovanstående kvittningar är fastställda.

Avräkningsnotor tillsänds samtliga tecknare där tilldelat belopp och anvisningar om erläggande av likvid framgår. Tecknare kommer efter inbetald emissionslikvid, så snart emissionen har registrerats, att erhålla aktierna och teckningsoptionerna levererade till angiven depå eller VP-konto.

G&W Fondkommission har agerat som north net connects finansiella rådgivare i transaktionen.  Advokatfirman Delphi har bistått med legal Due Diligence och Aktieinvest FK AB har tjänstgjort som emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rikard Slunga, VD north net connect, +46 735 272 486, rikard.slunga@nor.net

Om north net connect

north net connect marknadsför och levererar system för trådlös kommunikation, med hjälp av lokala mobilnät och carrier-grade WiFi, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Erbjudandet baseras på kundanpassade helhetslösningar efter specifika behov och innovativ integrering.

Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. 

Teckningsperioden förlängs för north net connects emission fram till fredag 2 juni, med planerad efterföljande listning på Nasdaq First North Stockholm

Pressmeddelande Stockholm 2017-05-31

Mot bakgrund i frågor som inkommit till Bolaget från intresserade som önskar ytterligare tid för att hinna med att sätta sig in i Bolagets erbjudande, har Bolagets styrelse beslutat att förlänga teckningstiden fram till och med den 2 juni avseende pågående erbjudande om teckning av units.

Om Erbjudandet:

North net connect AB (publ) som installerar, säljer och underhåller lokala mobil- och WiFi-nät,
har pågående teckningsperioden i en till 100 % säkerställd emission om 24 miljoner kronor inför
planerad listning på Nasdaq First North Stockholm (förutsatt godkännande för upptagande till handel). De nyemitterade aktierna erbjuds för aktiespridning till allmänheten i Sverige.

North net connect erbjuder kunder lokala trådlösa nät, anpassade abonnemang och tjänster för
att bäst utnyttja de lokala näten både inom- och utomhus. Bolagets nät och tjänster nyttjas av bl a krävande industriella kunder, flerbostadshus, kontor, hotell och köpcentra med det gemensamt att pålitlig anpassad trådlös kommunikation med garanterad täckning är mycket viktigt för verksamheten.

North net connect ser goda kommersiella möjligheter att ta en position på en ny och växande marknad där behovet av bra inomhuskommunikation ökar hela tiden och i princip alla fastigheter har behov av egna trådlösa nät. North net connect är först ute med ett komplett fungerande erbjudande till fastighetsägare och industrier och har ambitionen att ta en rejäl andel av denna nya marknad. Ökad inomhusanvändning av smarta enheter, ökat antal mobila smarta enheter, ökande datamängder och växande användning av trådlös kommunikation för företagens kärnverksamhet bidrar alla starkt till behov av fungerande nät inte bara utomhus utan även inomhus och i många trafikintensiva miljöer.

Bolagets VD Rikard Slunga kommenterar emissionen och noteringen: ”North net connect fokuserar
på teknik där system och lösningar möter kundernas ökande behov av mobil uppkoppling. Våra
lösningar har sålts till strategiskt viktiga kunder och bolaget har haft en stark tillväxt i försäljningen
under första kvartalet 2017. Allt detta utgör en stadig grund inför en kommande expansion i Sverige
och internationellt. Jag är därför övertygad om att vi kan skapa betydande värde för aktieägarna
framöver. Därtill är vårt nya produkterbjudande för flerfamiljshus ett skalbart koncept med stora möjligheter att tas emot väl på marknaden

North net connects ledning och styrelse har arbetat fram planer och mål för tillväxt såväl inom produktutveckling som försäljning för att säkerställa ökad omsättning och lönsamhet för Bolaget.

Teckningsperioden pågår till och med den 2 juni. G&W Fondkommission är Bolagets finansiella rådgivare i transaktionen. Advokatfirman Delphi har bistått som legal rådgivare inför transaktionen.

Erbjudandehandlingar och investeringsmemorandum finns tillgängligt för nedladdning via Bolagets hemsida, www.northnetconnect.se, via www.gwkapital.se samt www.aktieinvest.se. Aktieinvest FK är utsett emissionsinstitut.


För ytterligare information
Rolf Norberg, Ordförande; tfn 070-5937489 e-mail: rolf.norberg@nor.net
Rikard Slunga, VD; tel 0735-272 486, e-mail: rikard.slunga@nor.net

Denna information är sådan information som north net connect AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2017 klockan 08:55 (CET).

 

north net connect lanserar ett nytt trådlöst fastighetsnät speciellt för flerbostadshus

Det nya trådlösa fastighetsnätet ger bra mobiltäckning samt stabilt WiFi i fastigheter. Nu är det
slut med dålig mobiltäckning och instabilt WiFi som många boende och fastighetsägare har
tvingats leva med tidigare. Det nya trådlösa fastighetsnätet har utprovats i ett antal olika
fastigheter med lyckade resultat där man har beaktat verkliga problemställningar som
fastighetsägare och boenden har. Förutom att fastighetsnätet ger bra mobiltäckning och stabilt
WiFi har systemet ytterligare fördelar som;
- Boende får access till sitt lägenhetsnät i hela byggnaden, t.ex. i tvättstugan eller andra
allmänna utrymmen.
- Fastighetsskötare ges en särskild access till fastighetsnätet och internet.
- Gäster får en access till internet via ett särskilt gästkonto.
- WiFi nätet stödjer TV, Sonos och andra system som idag blir allt vanligare och som
kräver ett stabilt och högprestanda WiFi nät.
- Systemet kan kompletteras med porttelefonfunktion som kopplas till fastighetsnätet.
- Mobiltäckning för alla operatörer och dessutom lokalt mobilnät som kan sänka
samtalskostnaderna.
- Nätet byggs antingen med kollektivt bredband för hela fastigheten eller med individuellt
valbar internetoperatör (öppna nät).


“Vi är glada och stolta att kunna erbjuda fastighetsägare en helhetslösning med vårt trådlösa
fastighetsnät som faktiskt löser de problem som finns i en fastighet, t ex radio-, säkerhets- och
kommersiella problem. Med north net connect nya trådlösa fastighetsnät kan fastighetsägare
och boende i flerbostadshus garanteras bra täckning för mobiltelefoni och bra WiFi samt
använda det i nya områden som TV, ljud (t.ex. Sonos), porttelefon och gäster får en speciell
gästaccess. Allt detta tillsammans gör att fastighetsägare kan leverera en högkvalitativ trådlös
kommunikation i sina fastigheter. ” säger Rikard Slunga, VD.


Intresserade bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag kan vända sig till
Rikard Slunga, VD
north net connect AB, +46 735 272 486, rikard.slunga@nor.net


Om north net connect
north net connect
marknadsför och levererar system för trådlös kommunikation, med hjälp av
lokala mobilnät och carrier-grade WiFi, mobiltjänster och integration av affärs- och
processystem. Erbjudandet baseras på kundanpassade helhetslösningar efter specifika behov
och innovativ integrering.
Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation,
projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll.

 

Teckningsperioden påbörjad för north net connects emission med planerad listning på Nasdaq First North Stockholm

Pressmeddelande. Stockholm 2017-05-17

North net connect AB (publ), som installerar, säljer och underhåller lokala mobil och WiFi-nät, inleder nu teckningsperioden i en till 100 % säkerställd emission om 24 miljoner kronor inför en planerad listning den 26 juni på Nasdaq First North Stockholm (förutsatt godkännande för upptagande till handel).
De nyemitterade aktierna erbjuds för aktiespridning till allmänheten i Sverige.


North net connect erbjuder kunder lokala trådlösa nät, anpassade abonnemang och tjänster för att bäst utnyttja de lokala näten både inom- och utomhus.
Bolagets nät och tjänster nyttjas av bl a krävande industriella kunder, flerbostadshus, kontor, hotell och köpcentra med det gemensamt att pålitlig anpassad trådlös kommunikation med garanterad täckning är mycket viktigt för verksamheten.

North net connect AB ser goda kommersiella möjligheter att ta en position på en ny och växande marknad. Ökad inomhusanvändning av smarta enheter, ökat antal mobila smarta enheter, ökande datamängder och växande användning av trådlös kommunikation för företagens kärnverksamhet bidrar alla starkt till behov av fungerande nät inte bara utomhus utan även inomhus och i många trafikintensiva miljöer.

Bolagets VD Rikard Slunga kommenterar emissionen och noteringen: ”North net connect fokuserar på teknik där system och lösningar möter kundernas ökande behov av mobil uppkoppling. Våra lösningar har sålts till strategiskt viktiga kunder och bolaget har haft en stark tillväxt i försäljningen under första kvartalet 2017. Allt detta utgör en stadig grund inför en kommande expansion i Sverige och internationellt. Jag är därför övertygad om att vi kan skapa betydande värde för aktieägarna framöver.”        

North net connects ledning och styrelse har arbetat fram planer och mål för tillväxt såväl inom produktutveckling som försäljning för att säkerställa ökad omsättning och lönsamhet för Bolaget.

Teckningsperioden pågår mellan 17 maj – 30 maj. G&W Fondkommission är Bolagets finansiella rådgivare i transaktionen. Advokatfirman Delphi har bistått som legal rådgivare inför transaktionen.

Erbjudandehandlingar och investeringsmemorandum finns tillgängligt för nedladdning via Bolagets hemsida, www.northnetconnect.se, via www.gwkapital.se samt www.aktieinvest.se. Aktieinvest FK är utsett emissionsinstitut.

Pressmeddelande som PDF

För ytterligare information Rolf Norberg, Ordförande;
tfn 070-5937489 e-mail: rolf.norberg@nor.net
Rikard Slunga, VD; tel 0735-272 486, e-mail: rikard.slunga@nor.net